Pozadí hlavního banneru

Dobré důvody pro naši školku

Rodina

Cílem školky je navazovat na práci rodičů. Výchova je v prvé řadě právem a zodpovědností rodičů a do velké míry se realizuje osobním příkladem rodičů samotných. Děti těží ze vzájemné harmonie mezi domovem a školkou, proto rodiče i učitelé usilují o růst ve vlastnostech, kterých sami u dětí chtějí docílit.

Učitelé jsou pro rodiče nezbytnými partnery ve snaze o rozvoj dětí. Rodiče přijímají zodpovědnost za vedení svých dětí, přičemž školka je instituce, která rodičům pomáhá naplnit vzdělávací a výchovné cíle u svých dětí. Vyžadujeme, aby se rodiče aktivně zajímali o předškolní přípravu i osobnostní růst svých dětí, abychom zaručili co možná nejlepší spolupráci rodiny a školky.

Chápeme, že rodiče i učitelé potřebují neustálou profesní formaci a vycházíme jim vstříc pořádáním zájmových seminářů. Ve vzdělávací a výchovné činnosti usilujeme o neustálý růst.

Vzdělání

Mateřská škola Ratolest se vyznačují personalizovaným vzdělávacím a výchovným systémem, který děti rozvíjí na úrovni akademické, osobnostní i duchovní. Cílem předškolního vzdělávání je připravit děti na pohodový start ve škole. Uznáváme primární vzdělávací i výchovnou úlohu rodin. Školy mají dvojí funkci – pomáhají rodinám stát se lepšími vzdělavateli a vychovateli svých dětí a zároveň poskytují podmínky pro rozvoj dětí.

Osobní vedení

Osobní tutorský systém je důležitý nástroj k dosažení cílů našich škol (škola Navis, školka Ratolest). Každé rodině je přidělen osobní tutor, který je zároveň členem učitelského týmu školky. Tutor se pravidelně setkává s rodiči dítěte, s dítětem a konzultuje se všemi pedagogy, kteří s ním pracují. Tímto způsobem mohou tutor, učitelský tým i rodina efektivně pracovat na týchž cílech. 

MÁM ZÁJEM Chcete s námi zůstat v kontaktu?

Program předškolního vzdělávání je vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Opírá o tři pilíře:

  1. Program rané stimulace dětí – využíváme nejnovějších poznatků z oboru neuropsychologie, spojujeme prvky několika vzdělávacích metod. Látka je dětem zprostředkována formou her, zábavných aktivit, příběhů, básniček, atd.. Rádi využíváme prožitkovou metodu. Dítě od 3 do 6 let se může mnohému naučit, je škoda tento čas nevyužít.
  2. Program získávání dobrých návyků (Program růstu) – Je třeba navazovat na dosavadní práci rodičů a prohlubovat návyky z oblasti samostatnost, socializace, práce a pořádku. Laskavým opakováním požadavků a důsledností můžeme v mnohém děti dobře vést.
  3. Tutoriální systém – Každé dítě má ve školce člověka, který se aktivně zajímá o jeho pokroky a osobně se setkává s jeho rodiči. Podporuje se tím individuální přístup ke každému dítěti a rodině, Zaměřujeme se na růst osobnosti. Nejedná se o vzdělávací metodu, ale o vzdělávání vycházející z podstaty osobnosti a charakteru dítěte. Cílem je rozvoj žáka po všech stránkách, nikoliv jen některé stránky jeho individuality.

Veškeré výchovné působení škol zřizovaných jako školy Navis vychází z křesťanské antropologie. Na prvním místě nám záleží na výchově dětí a mládeže ve shodě s integrální koncepcí lidské osoby, její důstojností a svobodou prostřednictví rozvoje lidských ctností jako jsou spravedlnost, odpovědnost, úcta k druhým lidem, touha po poznání pravdy, solidarita, zdvořilost, pravdomluvnost, věrnost, pracovitost, obezřetnost, čímž čerpáme z tradic české a evropské křesťanské kultury.  Křesťanská formace dětem pomáhá rozvíjet dobré návyky chování a získávat vlastnosti, díky kterým mohou v budoucnu dobře vykonávat svou práci.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.