Pozadí hlavního banneru
GYM

Učební plán gymnázia

Učební plán gymnázia

Naše školní motto zní:

Šťastní, vzdělaní a solidární mladí lidé.

Naše gymnázium dává důraz na několik základních oblastí:

  • propojování s praxí a reálným životem
  • smysluplné učení - získávání konkrétních dovedností uplatnitelných v životě
  • jazykové dovednosti
  • informační a čtenářská gramotnost
  • vysoká míra individualizace a autonomie studenta 
  • poskytování osobního vedení v podání tutoringu a mentoringu
  • přátelská atmosféra sdílení a spolupráce
  • hodnoty a postoje stojící na křesťanských základech

Propojování s praxí a reálným životem

Nechceme encyklopedizmus odtržený od reality. Věříme, že systémem, ve kterém je praxe integrální součástí vzdělávacího systému, lépe dochází k získávání smysluplných dovedností a poznatků a studenti si mohou své úvahy o venkovním světě ověřovat či vyvracet. Naše gymnázium propojuje školu s odborníky a s venkovním světem systémem praxí v konkrétních provozech. 


Smysluplné učení

Pro celoživotní sebevzdělávání je nezbytně nutná vnitřní motivace. Věříme, že dáváme-li učení konkrétní obsah a cíle, lépe smysl vidíme a zachováváme si nadšení pro celoživotní rozvoj a objevování. 


Jazykové dovednosti

Na našem gymnáziu se zaměřujeme na jazykovou dovednost. V angličtině míříme na výstupní úroveň C1 a v druhém cizím jazyce na B2. Pro rok 2021/22 otevíráme jako druhý cizí jazyk španělštinu.

Jazykovým dovednostem se věnujeme i v jiných předmětech než jsou samotné hodiny cizího jazyka. Pracujeme s metodou CLIL, takže například v estetické výchově či v přírodovědných předmětech se ve vybraných kapitolách látce věnujeme v angličtině. Pomáhá nám to zvyšovat komunikační kompetence studentů a zároveň získávat lepší přehled o různých možných zdrojích informací. 

S jazyky jdou ruku v ruce komunikační dovednosti, na které cílíme; argumentace, rétorika, sebeprezentace a podobně.


Informační a čtenářská gramotnost

Věříme, že zejména v dnešní době je velmi potřeba pracovat s daty, ověřovat informace, naučit se vyvozovat závěry a s nimi kriticky pracovat. Chceme studenty vést k tomu, aby pracovali s komplexními problémy a společně hledali nekonvenční a kreativní řešení v rámci předem stanovených mantinelů. V rámci čtenářské gramotnosti cílíme nejen na práci s fakty a s pochopením textu, ale také na podporu lásky ke čtení a pochopení jeho významu.


Vysoká míra individualizace a autonomie studenta

Každá škola patřící do rejstříku MŠMT má možnost nějakým způsobem se profilovat v rámci svého učebního plánu. My jsme velké množství tzv. "disponibilních hodin" použili právě na specializaci cesty každého studenta. Znamená to, že studenti si mohou svou vzdělávací cestu vytvořit tak, aby se učili smysluplně a s vědomím konkrétních vzdělávacích cílů důležitých pro jejich život. Od třetího ročníku si studenti mohou vybrat ze seminářů a vytvořit si tak kombinaci, která je pro ně podnětná a rozvíjející. 


Poskytování osobního vedení - tutoringu a mentoringu

Každý student našeho gymnázia má přiřazeného tutora, který se zajímá o osobnostní rozvoj daného studenta. Jednou za 14 dní až za měsíc se spolu potkávají a jeden na jednoho probírají věci, které studenta v daný okamžit provázejí. Mluvíme o přátelství, vztazích, hodnotách i o zájmech.

Mentoring je narozdíl od tutoringu zaměřený na intelektový rozvoj. Zajímáme se o profesní zájmy studentů a pomáháme jim vytyčit, jakým směrem se v budoucnu ubírat. Mentoři provázejí své mentees i například ročníkovými pracemi a konzultují s nimi jejich postup. Více zde.


Přátelská atmosféra sdílení a spolupráce

Jsme přesvědčeni, že v přátelské a laskavé atmosféře docílíme lépe motivace studentů a jejich spolupráce. Vytváření týmu a intenzivní spolupráce nad konkrétními projekty, tak mohou studenty v přátelské atmosféře posouvat nejen akademicky, ale také v oblasti sociální inteligence, používání formativní zpětné vazby mezi sebou a obecně je může vést k tomu, aby se časem stávali velmi užitečnými a platnými členy týmu. Věříme, že tato osobnostní dovednost přispěje do budoucna k jejich pracovnímu uplatnění.


Hodnoty a postoje stojící na křesťanských základech

Aby člověk opravdu rostl, nesmí myslet pouze na sebe. Vedeme studenty k nesobeckosti, k charitě a vzájemné solidaritě. Přispíváme svou měrou k obětavé práci rodin, ze kterých naši studenti pocházejí, abychom studenty vedli k pochopení, že životní štěstí plyne nejen ze seberealizace, ale také z pevných vztahů a schopnosti obětovat se pro druhé.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.