Pozadí hlavního banneru
GYM

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům, a to bezplatně. Obsah poradenských služeb je v souladu s platnou legislativou dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

K hlavním cílům patří iniciování aktivit vedoucích ke zlepšení školního klimatu, primární prevence v oblasti školní neúspěšnosti a rizikového chování a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity školního poradenského pracoviště zajišťují:

 • výchovný poradce
 • školní metodik prevence
 • speciální pedagog
 • školní psycholog

Činnost výchovného poradce

 Do hlavní pracovní náplně výchovného poradce patří:

 • organizace výchovných a preventivních akcí pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.),
 • vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
 • evidence neomluvené absence žáků,
 • řešení závažných přestupků proti školnímu řádu,
 • konzultace žákům, rodičům i kolegům k problémům spojeným s nekázní žáků a neplněním školních povinností.

Činnost školního metodika prevence

Do hlavní pracovní náplně školního metodika prevence patří:

 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy,realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů,
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika,
 • sběr a vyhodnocení sociometrie,
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole,
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy),
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy,
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření,
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky,
 • spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy,
 • poskytování informačních a metodických materiálů,
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

Činnost školního speciálního pedagoga

Do hlavní pracovní náplně speciálního pedagoga patří:

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 • participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání,
 • screeningové vyšetření u žáků prvního ročníku zaměřené na rizika poruch čtení a psaní, která by mohla být jednou z příčin školní neúspěšnosti,
 • depistážní činnost a screeningová činnost v oblasti vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich následné zařazení do speciálně pedagogické péče,
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení),
 • konzultace s pedagogy, vytváření strategií práce s konkrétními žáky,
 • náslechy v hodinách zaměřené na konkrétního žáka či skupinu,
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka a se žákem),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole,
 • metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů,
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky,
 • vedení databáze a dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost školního psychologa

Do hlavní pracovní náplně školního psychologa patří:

 • spolupráce při přípravě a průběhu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, depistáž specifických poruch učení ve spolupráci se speciálním pedagogem a depistáž a diagnostika nadaných dětí (oblast diagnostiky a depistáže),
 • odhalování sociálního klimatu ve třídách, screening, ankety a dotazníky ve škole,
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení), podpora spolupráce třídy a třídního učitele, individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělání, konzultace se zákonnými zástupci (oblast konzultační),
 • individuální případové práce se žáky v osobních problémech, krizová intervence a zpracování krize nejen pro žáky, ale i pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce (oblast poradenská),
 • prevence školního neúspěchu, nápravy a vedení, zprostředkování technik a hygieny učení pro žáky, skupinová a komunitní práce se žáky, koordinace preventivní práce ve třídě (oblast intervenční a preventivní),
 • metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a metodická pomoc třídním učitelům,
 • pomoc s přípravou pracovních seminářů pro pedagogické pracovníky, besed a osvěty zákonným zástupcům (prezentační a informační činnost),
 • účast na pracovních poradách školy,
 • koordinace poradenských služeb na škole.

Členové školního poradenského pracoviště

Školní speciální pedagožka a metodička prevence
Mgr. Jana Dlabolová
dlabolova@skoly-navis.cz
Konzultační hodiny: po domluvě (email či edupage) 

Školní psycholožka
Mgr. Kateřina Smužanica
smuzanica@skoly-navis.cz
Konzultační hodiny: po-st po domluvě (email či edupage)

Výchovný poradce
Mgr. Jan Vepřek
veprek@skoly-navis.cz
Konzultační hodiny: po domluvě (email či edupage)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.