Pozadí hlavního banneru

Dokumenty

 

Zápis a přestup na Základní školu Navis.

Přihláška do 1. třídy 2023/24

Zápis, kritéria

Žádost o přestup 


Školní vzdělávací program Základní školy Navis se jmenuje Škola pro rodinu a je vypracován s ohledem na úzkou spolupráci s rodinou. ŠVP je platné od 1.9.2013.

Škola pro rodinu ZŠ

Škola pro rodinu G

Školní družina

Školní klub


Dokumenty sloužící jako příloha smlouvy.

Ceník

Všeobecné podmínky


Naše škola vypracovala učebnici etiky Rosteme, kterou poskytujeme i ostatním školám k výuce etiky.

Rosteme I

Rosteme II


Českou školní inspekcí byla ZŠ Navis v březnu 2018 hodnocena jako škola otevřená rodinám s kvalitní výukou a důrazem na vzájemnou úctu a respekt.

Inspekční zpráva


Školní řád je v plném znění k nahlédnutí zde. Obsahuje i kodex slušného chování žáka, který srozumitelnou formou shrnuje školní řád do praktických ponaučení o chování ve škole.

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny jídel


Další dokumenty:

Odhláška EK aktivit

Žádost o IVP

Žádost o odklad

Vyhlášení voleb

Volební řád

Žádost o uvolnění z vyučování na více než 3 dny pro 2. stupeň a gymnázium

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova

Žádost o průkaz ISIC


Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2016/2017

Výroční zpráva za rok 2017/2018

Výroční zpráva za rok 2018/2019


Informační povinnost správce

Zpracováváme osobní údaje pro účely vykazování pro školní matriky a pro účely vzdělávání a podpory vzdělávání (plány podpory a podpůrná opatření). Dále se zaznamenávají data čipovým systémem pro účely vedení školní docházky. Data jsou zpracovávána i v informačním systému EduPage. Data jsou zpracovávána a předávána na základě právních důvodů a jsou zpracovávána na území EU. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

 

Škola nakládá a zapracovává následující osobní údaje žáků:

datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.

Škola nakládá a zapracovává následující osobní údaje zákonných zástupců:

jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným    zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.

Zásady ochrany a informace o zpracování osobních údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů, 

IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300, 

mobil: 776 233 879, 

email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s


Projekty v ZŠ Navis

 

 

Základní škola a gymnázium Navis zahájila 1. 7. 2023 realizaci projektu ZŠ Navis šablony OP JAK (reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005641). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:
•                    Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
•                    Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. Školní asistent ZŠ
2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
4. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK 

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

 

 

Základní škola a gymnázium Navis zahájila 1. ledna 2023 realizaci projektu
Šablony gymnázium Navis (reg. č. projektu CZ.02.02.03/00/22_003/0003468). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:
•                    Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ
2. Školní psycholog SŠ 

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

 

 

Název projektu: Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ Navis

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016224

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU

Výzva: 11. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021

 

Cílem realizace projektu je vybudování kvalitní a moderní infrastruktury základní školy pro výuku předmětů v oblastech klíčových kompetencí. Základní škola nabídne žákům prostřednictvím nově moderně vybavené učebny přírodních věd atraktivní prostředí pro vzdělávání, ve kterém bude možné rozvíjet nadání každého žáka. Cílem projektu je vybavit odbornou učebnu přírodních věd v ZŠ Navis. Učebna přírodních věd bude vybavena specializovanými sadami pomůcek pro výuku a multimediálními prvky, které umožní jak teoretickou, tak demonstrativní výuku odborných předmětů v oblasti klíčových kompetencí. Do učebny bude pořízen také interaktivní displej a tablety, které budou rozvíjet digitální kompetence.

 

Projekt je spolufinacován Evropskou unií.

 

 

ZAVÁDĚNÍ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212

1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách je realizovaný PedF UK a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti efektivní zpětné vazby.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při zavádění formativního hodnocení do výuky tak, aby docházelo ke zlepšení učení žáků. Za tímto účelem se tato škola stane jedním z 9 center kolegiální podpory, která budou sloužit jako místa setkávání učitelů z okolních škol. Materiály pro učitele, které v průběhu projektu vzniknou, budou zdarma ke stažení z databanky na stránkách www.formativne.cz.

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Název projektu: To dáš! Podpora pro žáky ohrožené školním neúspěchem

reg.č.p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006069

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči žáků.

 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga, či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

  • nízká motivace ke vzdělávání;
  • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
  • nedůslednost ve školní přípravě;
  • kázeňské přestupky;
  • nedůsledné rodičovské vedení;
  • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu.

Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 %  z celkového počtu zapsaných žáků.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému. Externím odborníkem může být např. pracovník pedagogicko-psychologické poradny, vysokoškolský pedagog, metodik, apod.

Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu realizace projektu. Doporučená forma realizace je šest setkání po dvou hodinách (lze ale realizovat i tři setkání po čtyřech hodinách, důležitý je celkový součet setkávání). Setkávání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů. Maximální počet rodičů je na zvážení školy, ale je třeba zajistit, aby setkání splnilo účel, aby bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze.  Pokud to prostory umožňují, setkávání rodičů se zpravidla uskuteční přímo v prostorách dané základní školy.

 

Název projektu: ZŠ Navis šablony III

reg.č.p.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020749

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
Cíl projektu: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.


Projekt „ZŠ Navis šablony III“ je spolufinancován Evropskou unií“
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Vybrali jsme tyto šablony:
Školní asistent personální podpora ZŠ
Projektový den ve výuce ZŠ (povinná aktivita)

 

ZŠ Navis byla podpořena grantovým programem O2 Chytrá škola

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.