Pozadí hlavního banneru

Volby do školní rady

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel Základní školy Navis vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

volby do školské rady

Školská rada má 3 členy:
– 1 člena školské rady volí zákonní zástupci žáků
– 1 člena volí pedagogičtí pracovníci
– 1 člena jmenuje zřizovatel

Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat pedagogické pracovníky, se uskuteční v termínu 5. dubna 2021 od 8.00 hod. do 17. 00 hod. v kanceláři školy.

Na průběh voleb bude dohlížet tříčlenná komise ve složení: Jan Vepřek, Ricardo Massmann a  Ivana Uhlířová

Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni pedagogičtí pracovníci, navrhují kandidáty na členství ve školské radě. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Do kandidátky se mohou přihlásit zájemci o práci ve školské radě do 19. března 2021 včetně, a to písemně na adrese školy nebo emailem na adrese: sekretariat@skoly-navis.cz.

Volební období je tříleté od 10. 4. 2021 do 10. 4. 2024

Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy. Volební komise zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní listiny.

 V Dobřejovicích dne 2. 3. 2021

Mgr. Jan Vepřek, ředitel školy

 

Volební řád školské rady Základní školy Navis
 

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Čl. 2

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Školskou radu soukromé školy ustanovuje ředitel školy, který v tomto případě vykonává úlohu zřizovatele. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada Základní školy Navis je tříčlenná.

 

Čl. 3

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován ředitelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

Čl. 4

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Čl. 5

Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

 

Čl. 6

Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě:

 

Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí oprávněným osobám (tj. pedagogickým pracovníkům) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především:

·         volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb a základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb,

·         vyzve k podání návrhů kandidátů. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník (kromě ředitele školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb,

·         jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi, která bude dohlížet na průběh voleb,

·         zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

·         zajistí v den voleb volební urnu, hlasovací lístky, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti,

·         zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.   

 

Volební akt probíhá tajným hlasováním. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.

 

Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

 

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

 

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

 

Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.

 

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněných osob. V opačném případě proběhne do 60 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu. V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí.

 

Čl. 7

 

Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě:

 

Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí zákonným zástupcům dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především:

·         volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Vyhlášením se rozumí zveřejnění v elektronickém systému školy a na internetových stránkách školy

·         vyzve k podání návrhů kandidátů. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb

·         jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi, která bude dohlížet na průběh voleb, zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

·         zajistí v den voleb volební urnu, hlasovací lístky, seznam žáků školy a další náležitosti. Zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.   

 

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

 

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

 

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

 

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

 

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

 

Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.

 

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

Čl. 8

Tento volební řád vydal Spolek Navis, zřizovatel školské právnické osoby Základní škola Navis

 

 

Platnost od: 2. 3. 2018

Účinnost od: 2. 3. 2018

 

 

 

 

 

 

___________________

Ricardo Massmann, předseda Spolku Navis

 

 

___________________

Jan Vepřek, místopředseda Spolku Navis

 

 

___________________

Jan Zicha, člen Spolku Navis

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.