Pozadí hlavního banneru
GYM

Dopis pro NPI

Milí přátelé, rozhodli jsme se reagovat na některé plánované změny v RVP. Zde zveřejňujeme dopis, který posílá vedení školy NPI. Zdravím. J. Vepřek

K rukám: Mgr. Václav Bendl
Národní pedagogický institut
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

Vážený pane Bendle, vážení členové koordinační pracovní skupiny pro 2. stupeň,
reagujeme na výzvu k připomínkování návrhu nového RVP. Oceňujeme, kolik úsilí bylo do revize vloženo, a chceme konstruktivním způsobem přispět k tomu, aby byl nově vzniklý dokument přijatelný pro co nejvíce učitelů, rodin, dětí a pro veřejnost jako takovou. Jsme hodnotová škola, a proto bychom se chtěli vyjádřit spíše k hodnotovým, postojovým otázkám nežli k pedagogice.
Zvláště bychom se chtěli pozastavit u vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, obor dějepis, kde se používá novodobý slovník týkající se genderu. Naše připomínka se týká výstupu CAS-DEJ-001-ZV9-012, respektive jeho popisu a zdůvodnění. Vzhledem k nejednoznačnosti výkladu zde nacházíme prostor k možné ideologizaci výuky, které se obáváme.
Tvrzení, že „očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami“ jde proti snaze vést výuku dějiny tak, aby se žáci učili dívat na historické dění očima dané doby a tehdejšího člověka, nikoli prizmatem našich současných hodnot a postojů. Může tak dojít k silnému zkreslování pohledu na dějiny, protože událostem nelze rozumět bez vhledu a usilovné snahy o porozumění myšlenkovému a hodnotovému světu tehdejšího člověka. Navíc rozdělení genderových rolí ve společnosti v minulosti i současnosti může být velmi volné a žádnou autoritou nevynucované (např. spousta matek je doma s dětmi, i když je k tomu nikdo nenutí, podobně mnozí otcové).
Tvrzení, že „Snahy o emancipaci byly a jsou blokovány využíváním historických argumentů, které odkazují k tradicionalisticky pojatému trvání neměnných rolí“ vyvolává dojem, že tzv. tradicionalistické pojetí trvání neměnných rolí je něco nežádoucího, čeho je třeba se ve společnosti vyvarovat; není ovšem definováno, co je tímto pojetím myšleno. Nabízí se prostor zahrnout tam i (tradiční) pojetí rodiny jako společenství muže, ženy a dětí nebo pojetí mateřství jako jedinečné a neměnné ženské role, a že tedy důraz na tento koncept je překonaný a nežádoucí. V současnosti široce diskutovaná témata jiných modelů rodinného soužití či redefinice rolí mužů a žen ve společnosti nejsou celospolečensky nebo vědecky přijímaným faktem.
Naši obavu, že text RVP lze ideologicky zneužít, potvrzuje mediální vyjádření pana Zieglera, spoluautora RVP, který prohlásil, že „i když si učitel myslí, že pohlaví jsou dvě, tedy muž a žena, dětem to musí podat neutrálně.“ Tento závěr jde ve své podstatě proti svobodě myšlení a vyjadřování učitelů. Cítíme potřebu se vyhradit vůči tomu, že by bylo všeobecně přijímaným faktem, že existuje více než dvě (biologická) pohlaví. Věříme, že nová verze RVP lze vykládat tak, že se nikoho tato otázka příliš nedotkne. Zároveň ale vidíme skulinu, kterou se do škol mohou dostávat teze, které jsou (dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí) pro děti nebezpečné, nebo minimálně problematické. Výrok pana Zieglera nám ukazuje možnost, jak lze vykládat dokument ideologicky a z našeho pohledu nesprávně. Apelujeme na svobodu přesvědčení jednotlivých kantorů a znovu připomínáme, že na této otázce neexistuje vědecká shoda.
Jako pedagogové vnímáme neoddiskutovatelnou hodnotu každého člověka, určitě nevoláme po žádné diskriminaci ani útlaku lidí, kteří smýšlejí jinak. Zároveň chceme dětem předávat dle našeho názoru zdravé normy, ke kterým patří podpora tradičního pojetí rodiny, sebepřijetí a svoboda názoru.
Děkujeme, že budete našim obavám věnovat pozornost a prosíme Vás o reakci.


Za tým Základní školy a gymnázia Navis

Jan Vepřek

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.