Pozadí hlavního banneru

Filozofie školy Navis

Rodina

Základní výchovně-vzdělávací institucí je rodina, kde je osobnost každého všestranně formována zejména osobním příkladem rodičů. Škola se na uskutečňování výchovně-vzdělávacích cílů s rodiči podílí. Naši učitelé jsou připraveni být pro rodiče kvalifikovanými partnery ve snaze o celostní rozvoj osobnosti dítěte. Abychom dosáhli co možná nejlepší spolupráce rodiny a školy, užíváme tutorský systém založený na individuálním přístupu ke každému žákovi. Našim přáním je, aby se rodiče aktivně zajímali o prospěch i osobnostní rozvoj svých dětí a aby společně s učiteli usilovali o růst ve vlastnostech, kterých sami chtějí u dětí docílit. Pomoci jim v tom mohou nejrůznější semináře a kurzy, které naše škola pořádá.

Vzdělání

Škola Navis a naše spolupracující školy se vyznačují personalizovaným vzdělávacím a výchovným systémem, který žáky rozvíjí na úrovni akademické, osobnostní i duchovní. Respektujeme primární vzdělávací i výchovnou úlohu rodin. Školy mají dvojí funkci – pomáhají rodinám stát se lepšími vzdělavateli a vychovateli svých dětí a zároveň poskytují podmínky pro rozvoj žáků.

Osobní vedení

Osobní tutorský systém je důležitý nástroj pro rozvoj osobnosti žáků. Každé rodině je přidělen osobní tutor, který je zároveň členem učitelského týmu školy. Tutor se pravidelně setkává s žákem, s třídním učitelem žáka i s rodiči žáka. Tímto způsobem mohou tutor, učitelský tým a rodina efektivně pracovat na týchž cílech a děti mohou těžit ze vzájemné harmonie mezi domovem a školou.

“Věříme, že je správné s rodinou spolupracovat i na výchově dětí. Děti vychováváme k dobrým vlastnostem." 

Výchova k dobrým vlastnostem

Legenda o dvou vlcích
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně krmíš...“

Vlídné příběhy, José Carlos Bermejo 

“Lidské ctnosti nám pomáhají růst na naší cestě životem a otevírají nám cestu k srdcím ostatních lidí. ”

Lidé, kteří si prací na sobě ctnosti osvojí, zažívají radost z dobře vykonané práce a jsou motivovaní k dalšímu rozvoji svého vlastního života; dokáží sami sebe překonat a pomáhat druhým. Dobré návyky v ctnostech nám pomáhají překonávat obtíže v době, kdy nejsme dobře naladěni, a ukazují nám správný směr.

Výchova ke ctnostem není nekoncepční moralizování ani napomínání žáků. Naše škola používá propracovaný systém, který zahrnuje Etiku jako vyučovací předmět, objevuje se ve výuce ostatních předmětů a je součástí tutoringu žáků. Náš učitelský tým vypracoval učebnici, kterou bezplatně poskytujeme jako učební materiál pro ostatní školy. V roce 2013 jsme získali ocenění Etická škola. V roce 2015 jsme získali Stříbrnou plaketu Etického fóra.

Jednotlivé ctnosti nechápeme odděleně, růstem v jedné z nich rosteme ve všech ostatních; nicméně dětem jsou pro přehlednost jednotlivé ctnosti představovány postupně. Každý měsíc se zaměřujeme na jednu z nich a jednotlivé projevy ctností přidáváme k již naučeným schématům chování.

Ctnosti se střídají v ročních cyklech. Stejný systém Výchovy ke ctnostem také využívají na Základní škole Parentes v Praze a na Základní škole Světlo v Třebíči. Ctnosti pro tento rok jsou zvýrazněny.

“Věříme, že existuje spousta dobrých důvodů, proč zvolit naši školu. ”

1. Jazykový koncept

Schopnost komunikace a znalost ostatních kultur vede k toleranci a vzájemnému pochopení. V rámci našeho studijního programu nabízíme:

 • Angličtina od první třídy
 • Zvýšená hodinová dotace angličtiny
 • Od třetí třídy Art (Výtvarná výchova) v angličtině
 • Zapracování metody CLIL (Content and Language Integrated Learning)
 • Možnost skládání YLE Cambridge certifikátů
 • Od září 2016 jsme oficiální partnerskou školou British Council
 • Partnerství se školami v zahraničí (Londýn, Dublin, Washington D.C., Madrid)
 • Na druhém stupni nabízíme španělštinu, také kontakt s rodilým mluvčím
“Věříme, že znalost jazyků otevírá 
nejen brány ke vzdělání, ale zejména k druhým lidem.”


2. Extrakurikulární aktivity


Škola nabízí rozvíjející aktivity v průběhu školního dne. Systém extrakurikulárních aktivit se zaměřuje na tři základní oblasti – jazyková oblast, sportovní oblast a oblast studijních návyků. Těmto oblastem odpovídají tři aktivity: Cambridge Certification, Sport a program ReSt. Při plném školném je tato služba zcela zdarma.

Hlavním cílem je rozvoj komunikačních schopností žáků. Také žákům nabízíme možnost skládání certifikátů CC YLE (Starters, Movers, Flyers) na PET a na FCE. Naše žáky testují a certifikáty vydávají lektoři z British Council.

“Rozvíjíme děti po všech stránkách. 
Přečtěte si více o našem programu EK aktivit.”
 • Cambridge Certification - YLE (Starters, Movers, Flyers)
  Dvě hodiny týdně, během kterých se výhradně v angličtině naši žáci zdokonalují v konverzačních dovednostech. Zároveň se připravují na CC YLE, jejichž splnění nabízíme na konci 2., 4. a 5. třídy. Naše děti testují a certifikáty vydávají lektoři z British Council.
 • Cambridge Certification - PET, případně FCE
  Na druhém stupni se jedná o jednu hodinu EK angličtiny. Cílem je rozvoj komunikace a také příprava na PET, jehož splnění nabízíme po 7. třídě, případně na FCE v 9. třídě.
 • EK Španělština
  Hodina komunikační metodou.
 • Sport
  Hodina tělocviku týdně navíc. Pozorujeme, že pohyb dětem zejména v dnešní době schází. Sportovní aktivity navíc napomáhají soustředění a spokojenosti dětí ve škole.

Mimo EK aktivit, které jsou během školního dne, nabízíme také Kroužky. Jejich rozpis naleznete zde

3. Organizace školního dne


Protože do našeho vzdělávacího programu začleňujeme EK aktivity, můžeme dětem zaručit stabilní konec vyučování a zároveň v rámci školního dne nabídneme další rozvíjející aktivity – angličtinu, španělštinu na druhém stupni a sport . Konkrétní rozvrhy naleznete zde.

Po prvních dvou vyučovacích hodinách zavádíme 25 minut odpočinku. Děti se tak mohou v klidu najíst, popovídat si s kamarády, proběhnout se venku. Pokud to dovolí počasí, je také možné strávit tento čas na čerstvém vzduchu v prostoru školní zahrady.

Odpolední družina je do 17:00.

4. Kvalitní jídlo

Jsme si plně vědomi toho, že školní obědy, ačkoliv jsou mnohdy jediným teplým jídlem, které děti za den dostávají, jsou v České republice na velmi nízké úrovni. Rozhodli jsme se proto, že ačkoliv se zvýší náklady na oběd, zajistíme našim dětem kvalitní jídlo z lokálních potravin. Spolupracujeme proto s firmou Magic Hill. S kvalitou jsme velice spokojeni a každý z našich rodičů je zván, aby se u nás ve škole zastavil na oběd.

5. Školní autobusy


Nabízíme organizovanou dopravu naším autobusem. Zastávky jsou každý rok zveřejňovány podle zájmu rodin.

6. Náš studijní program


Nabízíme moderní akademické vzdělání v křesťanském hodnotovém systému. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti. Žáci dochází do tříd, které čítají maximálně 22 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému. 

Individuální přístup je navíc umožněn pravidelnými schůzkami s osobním tutorem. Dále nabízíme návaznost na mateřské školy Parentes a Navis, MŠ Lipka se nachází v Praze 5, Malvazinkách, MŠ Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic. Úzké propojení se školkami umožňuje kontinuální vedení dětí a návaznost vzdělávacích programů.

Učitelé v naší škole jsou lidé na svém místě, v prvé řadě je učení baví a děti mají rádi. Jsou také nadšeni pro svůj předmět a dětem předkládají poznatky zábavnou formou a s pečlivou přípravou. Také nabízíme speciální pedagogickou nápravnou práci.

“Základní škola Navis nabízí spojení tří přístupů ke vzdělávání - prestižní škola, moderní škola, tradiční škola.”

Prestižní škola

Důraz na kvalitní vzdělání
Klademe důraz na kvalitu vzdělání. Dnešní svět se vyvíjí velice rychle a není v našich možnostech předpovídat vývoj budoucích technologií ani sociálních vztahů. Nemíníme ale kvůli tomu rezignovat na kvalitní vzdělání, nýbrž tuto premisu chápeme jako výzvu. Výzvu k tomu, abychom děti dokázali lépe připravit na měnící se živý svět, ve kterém je nezbytné být flexibilní a kreativní. V naší škole máme rozšířenou hodinovou dotaci pro matematiku, nabízíme nadstandardní výuku jazyků a obecně děti připravujeme na řešení reálných problémů.

Celkový rozvoj osobnosti
Chceme-li z dětí vychovat samostatné, zodpovědné a vlastní hodnoty znalé lidi, musíme se zaměřit na rozvoj jejich osobnosti a hodnot. Základní škola Navis tento étos podporuje; nabízíme možnost ztotožnění se s hodnotovým systémem školy, s obecnou tendencí zlepšovat se ve všem co děláme, a to vše v přátelské nekonfliktní atmosféře rodinné školy.

Rodina škol
Základní škola Navis je zaštítěna rodinou podobných institucí, kterých je ve světě přes 500 a existují ve více než 80 zemích. Každá z těchto škol patří v rámci svého působiště mezi špičku v nabízených službách i ve výstupu dětí a jejich uplatnění. Know-how je nám poskytnuto přímo od mateřské organizace soukromých španělských škol Fomento de Centros de Enseñanza, která s námi navázala úzkou spolupráci.

Moderní škola

Jazyky
Vyučujeme nadstandardní počet hodin anglického jazyka, který je komunikační normou po celém světě. Vyučujeme komunikační metodou, aby žáci byli schopni reagovat v reálných, nikoli vykonstruovaných situacích. Jsme škola s povolením výdělávání v cizím jazyce a od třetí třídy vyučujeme vybrané předměty v angličtině.

IT a technologie
Víme, že moderní doba vyžaduje znalost informačních technologií, proto své žáky připravujeme pro práci s počítači a s novými technologiemi. Chceme, aby se orientovali na poli nových objevů, a dbáme na to, aby práce s počítačem negativně neovlivňovala sociální a komunikační schopnosti dětí.

Řešení reálných problémů
V rámci školy řešíme situace a problémy, se kterými se děti mohou setkat za zdmi školní budovy. Připravujeme je na vstup do opravdového světa, při kterém obstojí díky znalostem i sociálním návykům. Děti musí umět překonat obtíže a zároveň využít příležitostí, které reálný život poskytuje.

Tradiční škola

Etické a morální hodnoty
Zastáváme názor, že v dnešní době je potřeba děti připravit na vstup do světa nejen po stránce akademické, ale i hodnotové. V této snaze samozřejmě plní hlavní roli rodina, nicméně učitelé svým hodnotovým systémem a příkladem také přispívají. Proto vybíráme takový učitelský tým, za který můžeme ručit nejen po stránce akademické, ale i morální. Škola podporuje atmosféru vzdělávání ve svobodě a zdůrazňuje potřebu přijetí zodpovědnosti. Základy etiky vyučujeme již od první třídy a dbáme na posílení charakteru. U dětí dále rozvíjíme i sociální a pracovní návyky a vedeme je k tomu, aby se naučily na sebe sama pravdivě nahlížet.

Návaznost na tradici
Nesnažíme se o inovace v pedagogice za cenu ztráty kontinuity s tradicí. Je potřeba si uvědomit, že pedagogika byla rozvíjena již od úsvitu civilizace a přinesla celou řadu obecně platných principů. Navazujeme na bohatou tradici a zkušenosti křesťanské kultury a hodnotíme pedagogické systémy jiných zemí, které by nás mohly obohatit. Zejména se jedná o vzdělávací a výchovné principy organizace Fomento de Centros de Enseñanza, která patří k nejprestižnějším vzdělávacím organizacím ve Španělsku. Navíc usilujeme o pevné propojení s rodinou, která je primárním vychovatelem i vzdělavatelem dětí.

Duchovní rozvoj
Duchovní rozvoj žáků tvoří nedílnou součást jejich výchovy. Studenti, ačkoliv nejsou nuceni, jsou podporováni v rozvíjení svého vztahu s Bohem a svobodném rozvoji svého duchovního života. Ve škole je každý týden přítomen katolický kněz, slouží mši svatou a je k dispozici pro duchovní rozhovor či svátost smíření.

“Jsme škola pro rodiče, kteří mají vážný zájem o budoucnost svých dětí a jsou ochotni pracovat i na sobě. Společnými silami totiž mohou učitelé a rodiče udělat nepoměrně více než každý zvlášť.”
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.